Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116693-118728

Vårt uppdrag

 

”Ibland framställs det som att det finns en motsägelse mellan kulturens verkan inom andra områden  till exempel kultur och hälsa  och den konstnärliga friheten. I själva verket är den konstnärliga friheten och den konstnärliga kvalitén snarare en förutsättning för kulturens breda verkan.”

Eva Bergquist, chef för kulturförvaltningen, Region Stockholm

 

Region Stockholm har en lång tradition av att arbeta konst och kulturupplevelser i vårdmiljöer. Ändå är kultur som kunskapsfält inom vården bara i startgroparna. Kompetenscentrum för kultur och hälsa har fått sitt uppdrag av kulturnämden och hälso- och sjukvårdsnämnden vid Region Stockholm. Uppdraget är att arbeta för att regionens invånare ska kunna ta del av kultur även när de är på sjukhus eller inom äldreomsorgen.

Kulturen möter framtidens hälsoutmaningar

Huvudstadsregionen står inför stora samhällsutmaningar, inte minst inom äldreomsorgen och inom psykiatrin. Vi blir allt fler, vi lever allt längre och vi bär med oss olika livserfarenheter. Hälso- och sjukvårdslagen anger att all vård ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet – så kallad personcentrerad vård.

Här kan kultur och hälsa som kunskapsfält hjälpa till att främja arbetssätt där individen får stå i centrum. Kultur kan också främja det som Världshälsoorganisationen WHO kallar för existentiell hälsa: en känsla av meningsfullhet. Det är en viktig faktor som har visat sig bidra till hälsovinster inom alla områden av hälsa, både fysiskt, psykiskt och socialt. På så sätt är kan vi bli bättre rustade att möta framtidens hälsoutmaningar.