Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116754-119359

Medicinsk vetenskap

Medicinsk vetenskap omfattar flera ämnen såsom hälso- och vårdvetenskap och medicin. Det spänner över ett stort fält som studerar orsaker till ohälsa och sjukdom samt individens möjligheter och behov för att uppnå och vidmakthålla en hög grad av hälsa. Ämnet innefattar både grundforskning, tillämpad forskning, hälsoekonomiska och etiska aspekter samt medicinsk pedagogik. 
 

Beyond the visual and verbal: Using participant-produced photographs in research on the surroundings for care at the end-of-life  2016, Carol Tishelman m fl. 

Denna studie undersöker vilka aspekter av deras omgivning är särskilt betydande för människor som spenderar sina sista dagar där. 

 

Dance Intervention for Adolescent Girls with Internalizing Problems Effects and Experiences 2016, Anna Duberg 
Anna Dubergs avhandling 

 

Cost-utility analysis of a dance intervention for adolescent girls with internalizing problems 2013, Anna Philipsson, Anna Duberg, Margareta Möller, Lars Hagberg 

Dansaktivitet två gånger per vecka som komplement till ordinarie skolhälsoaktiviteter har visat sig vara kostnadseffektiv i relation till skolhälsoaktiviteter enbart. 

 

"I feel free": Experiences of a dance intervention for adolescent girls with internalizing problems 2016, Anna Duberg, Margareta Möller, Helena Sunvisson 

Denna kvalitativa utvärdering var en del av en randomiserad klinisk studie av dansintervention med tonårsflickor med psykiska besvär. Flickornas erfarenheter av dansinterventionen kan sammanfattas med att dansen kändes berikande och gav flickorna handlingskraft som i sin tur verkade positivt på deras självförtroende och de upptäckte en ny förmåga att ”ta plats”. Resultat från denna studie kan ge praktisk information för utveckling av framtida interventioner för tonårsflickor med psykiska besvär. 

 

Music and public health – a Nordic perspective 2018, Lars Ole Bonde och Töres Teorell (red.)

En antologi om hur musik kan användas inom vården. Här presenteras kliniska belägg för musikens hälsofrämjande effekter och kopplar det till de nordiska ländernas välfärdssystem.

 

Music therapy : an intervention effecting quality of life and health in children going through hematopoietic stem cell transplantation  2019, Lena Uggla

Avhandlingen tar upp musikterapi och dess kliniska effekt hos barn som genomgår en hematopoietisk stamcellstransplantation (HCST), en etablerad behandling för barn med aggressiv leukemi. Pulsen blev lägre hos barnen som fick musikterapi och deras hälsorelaterade livskvalitet ökade. Musikterapi visade sig dessutom vara ett viktigt stöd för att klara av behandlingsperioden på sjukhuset. 
 

Music and public health – An empirical study of the use of music in the daily life of adult Danes and the health implications of musical participation 2015, Ola Ekholm, Knud Juel och Lars Ole Bonde

En empirisk studie gjord i Danmark om musikens påverkan på hälsan.

Room for Death. International museum-visitors' preferences regarding the end of their life  2013, Olav Lindqvist och Carol Tishelman 

I denna studie ligger fokus på allmänehetens preferenser gällande miljöer och platser avsedda för döende.