Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116754-119266

Hälso- och vårdvetenskap

Ämnesområdet vårdvetenskap fokuserar på sjuksköterskans arbete och teoribildningen kring det. Vårdvetenskap ligger nära den kliniska medicinen, men i fokus står patientens och anhörigas uppfattningar, upplevelser och reaktioner av vård och behandling. Det är huvudområdet i sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeutbildningar och rymmer studier inom flera discipliner som exempelvis omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi.

 

Konst som resurs i geriatrisk vård. Rapport från ett följeforskningsprojekt om Resa i tid och rum – en konstvandring på Nacka sjukhus Max Liljefors och Åsa Alftberg

Forskarna har följt arbetet med konstvandringar på två vårdavdelningar för multisjuka äldre på Nacka sjukhus. Det övergripande målet var att höja patienternas livskvalitet genom att integrera konsten i vård- och omsorgsarbetet.

 

Beyond the visual and verbal: Using participant-produced photographs in research on the surroundings for care at the end-of-life  Carol Tishelman m fl.

Denna studie undersöker vilka aspekter av deras omgivning är särskilt betydande för människor som spenderar sina sista dagar där.

 

Cost-utility analysis of a dance intervention for adolescent girls with internalizing problems  Anna Philipsson, Anna Duberg, Margareta Möller, Lars Hagberg 

Dansaktivitet två gånger per vecka som komplement till ordinarie skolhälsoaktiviteter har visat sig vara kostnadseffektiv i relation till skohälsoaktiviteter enbart.

 

Room for Death. International museum-visitors' preferences regarding the end of their life  Olav Lindqvist och Carol Tishelman 

I denna studie ligger fokus på allmänehetens preferenser gällande miljöer och platser avsedda för döende.

 

"I feel free": Experiences of a dance intervention for adolescent girls with internalizing problems  Anna Duberg, Margareta Möller, Helena Sunvisson 

Denna kvalitativa utvärdering var en del av en randomiserad klinisk studie av dansintervention med tonårsflickor med psykiska besvär. Flickornas erfarenheter av dansinterventionen kan sammanfattas med att dansen kändes berikande och gav flickorna handlingskraft som i sin tur verkade positivt på deras självförtroende och de upptäckte en ny förmåga att ”ta plats”. Resultat från denna studie kan ge praktisk information för utveckling av framtida interventioner för tonårsflickor med psykiska besvär.