Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116752-118808

Kultur och samhälle

I listan ryms ett urval av publikationer inom medicinsk humaniora, musikterapi, dramapedagogik och andra vetenskapliga inriktningar som intresserar sig för människans sociala, kulturella och existentiella villkor. En av de mest tongivande publikationer i debatten om kultur och hälsa är rapporten Creative Health (2017) från det brittiska parliamentet. Rapporten går att ladda ner i olika versioner i länken nedan. 

 

Creative Health: The Arts for Health and Wellbeing All-Party Parliamentary Group on Arts, Health and Wellbeing (red.) 2017

Omfattande sammanställning av vetenskapliga belägg för att kultur i olika former har positiva effekter på hälsan under hela människans livsspann. 

 

Nationell översyn kultur och hälsa. Samverkan och kunskapsutbyte mellan kultur och hälsoområdet Kulturrådet 2018

Kulturrådet fick i uppdrag av regeringen att kartlägga området kultur och hälsa i samtliga Sveriges regioner. Deras rapport ger vi en bild av hur kultursektor och hälso- och sjukvårdssektor i samtliga svenska regioner arbetar med området kultur och hälsa, och hur de samverkar.

 

Music and public health – a Nordic perspective Lars Ole Bonde och Töres Teorell (red.)

En antologi om hur musik kan användas inom vården. Här presenteras kliniska belägg för musikens hälsofrämjande effekter och kopplar det till de nordiska ländernas välfärdssystem.

 

Kultur och hälsa i praktiken Ola Sigurdson och Annica Sjölander (red.)

Den här antologin visar hur kulturens positiva effekter konkret kan användas och tillämpas i olika verksamheter.

 

Kultur & Folkhälsa – antologi om forskning och praktik Eva Bojner Horwitz, Christer Hogstedt, Pelle Wistén, Töres Theorell (red.) 

Antologin presenterar resultaten från de senaste tio årens forskning kring och utvärderingar av effekter av kulturaktiviteter i ett folkhälsoperspektiv. Översikter av den nationella och internationella forskningen på området, t ex kring tidig musikträning och utveckling av kunskaps- och känslomässig intelligens hos barn, kring sambandet mellan kulturaktiviteter och hälsa i den yrkesarbetande befolkningen och hos de äldre.

 

Hälsa på lika villkor-nationella mål för folkhälsan SOU 2000:91

Socialdepartementets utredning från 2000. Här ges exempel på kostnadseffektiva preventiva insatser för folkhälsan, som bland annat innefattar kultur.

 

Kultur för hälsa Statens folkhälsoinstitut 2005

En samling exempel från forskning och praktik. Baserat på de nationella folkhälsomålen och kulturens roll i det.

 

Kultur och hälsa Socialmedicinsk tidskrift 2010:87 

Temanummer av Socialmedicins tidskrift med artiklar som berör olika aspekter av kultur och hälsa. 

 

Forskning om kultur och hälsa Vetenskapsrådet 2012

Det räcker inte att säga att kultur är bra för hälsan. Vi måste svara på hur – hur ska man göra, konkret? Här presenteras nio forskningsprojekt som spänner över estetiska ämnen, psykologi, sociologi, antropologi och folkhälsovetenskap. Alla handlar om just kultur och hälsa.

 

Vändpunkt - Förslag till kultur och hälsa Nordiska Ministerrådet 2015

Rapport till Nordiska ministerrådet från Region Skåne. Rapporten presenterar en beskrivning av kultur- och hälsaområdet, en analys av olika behov inom området, slutsater och förslag till möjliga gemensamma satsningar på området.

 

Möten Musik Mångfald: Perspektiv på musikterapi. Anci Sandell, Ingrid Hammarlund, Anna-Karin Kuuse, Linn Johnels (red.)

En antologi om musikterapi som riktar sig till alla som är intresserade av musik och hälsa samt hur musik kan användas i hälsobefrämjande syfte.

 

Body and Emotion: The Aesthetics of Illness and Healing in the Nepal Himalayas Robert R. Desjarlais

Denna monografi är en studie av relationen mellan kultur och känslomässigt lidande, en undersökning av de kulturella krafterna som påverkar, känner till och läker allvarlig smärta och sjukdom.

 

Kulturhälsoboxen. 6 böcker om kulturens plats i vården och egenvården Eva Bojner Horwitz (red.)

Kulturhälsoboxen innehåller sex böcker om kultur och hälsa som representerar de olika kulturhälsoområdena dans, musik, teater, film, bild och stillhet. Boxen innehåller också Kulturpalettboken som sammanfattar resultatet från forskningsprojektet ”Kulturpaletten på vårdcentraler”.

 

Kultur för hälsans skull Eva Bojner Horwitz

Forskning visar att hjärnans formbarhet kan påverkas när vi upplever kultur. I boken förklarar författaren hur olika kulturella aktiviteter påverkar kroppen och hur ett förändrat medvetande ökar livskvaliteten.

 

Music and public health – An empirical study of the use of music in the daily life of adult Danes and the health implications of musical participation Ola Ekholm, Knud Juel och Lars Ole Bonde

En empirisk studie gjord i Danmark om musikens påverkan på hälsan.