Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116752-119296

Kultur och samhälle

I listan ryms ett urval av publikationer inom medicinsk humaniora, musikterapi, dramapedagogik och andra vetenskapliga inriktningar som intresserar sig för människans sociala, kulturella och existentiella villkor. 

Konst som resurs i geriatrisk vård. Rapport från ett följeforskningsprojekt om Resa i tid och rum - en konstvandring på Nacka sjukhus  Max Liljefors och Åsa Alftberg

Forskarna har följt arbetet med konstvandringar på två vårdavdelningar för multisjuka äldre på Nacka sjukhus. Det övergripande målet var att höja patienternas livskvalitet genom att integrera konsten i vård- och omsorgsarbetet.

 

Creative Health: The Arts for Health and Wellbeing All-Party Parliamentary Group on Arts, Health and Wellbeing (red.)

Från brittiska parlamentet kom 2017 en av de mest tongivande publikationer i debatten om kultur och hälsa. En omfattande sammanställning av vetenskapliga belägg för att kultur i olika former har positiva effekter på hälsan under hela människans livsspann. 

 

Kompetensen att lyssna  Georg Drakos, Helena Bani-Shoraka (red.)

Att lyssna kompetent och använda berättandet är grundläggande för personcentrerad vården. Berättandet är en grundläggande resurs i vårdarbetet. Det gäller exempelvis i fråga om äldre och invandrare, flerspråkiga personer i vård och omsorg.

 

Människan i vården: etnografi, vård och drama  Carola Skott, Lisen Dellenborg, Margret Lepp, Kristina Nässen

I denna bok möts vårdare och forskare med syftet att tillsammans skapa utrymme för ”god vård” i en kontext av det som dåvarande svensk sjukvård präglades av: normativa, hierarkiska strukturer. Här ges förslag på hur professionellt vårdande och vetenskapliga vårdstudier skulle berikas av etnografisk metodologi, dramapedagogik och en omsorgsfull tolkning av berättelser.

 

Forum Play as a method for learning ethical practice: A qualitative study among swedish health-care staff  Anke Zbikowski, Kristin Zeiler, Katarina Swahnberg

Studien analyserar hur användning av Forum Play, ett interaktivt improvisationsskådespel kring iscensatta vanvårdssituationer i vård- och omsorg, kan hjälpa personalen att lära sig agera etiskt vid förekomst av liknande situationer i sitt arbete.

 

Music and public health – a Nordic perspective Lars Ole Bonde och Töres Teorell (red.)

En antologi om hur musik kan användas inom vården. Här presenteras kliniska belägg för musikens hälsofrämjande effekter och kopplar det till de nordiska ländernas välfärdssystem.

 

Kultur och hälsa i praktiken Ola Sigurdson och Annica Sjölander (red.)

Den här antologin visar hur kulturens positiva effekter konkret kan användas och tillämpas i olika verksamheter.

 

Kultur & Folkhälsa – antologi om forskning och praktik Eva Bojner Horwitz, Christer Hogstedt, Pelle Wistén, Töres Theorell (red.) 

Antologin presenterar resultaten från de senaste tio årens forskning kring och utvärderingar av effekter av kulturaktiviteter i ett folkhälsoperspektiv. Översikter av den nationella och internationella forskningen på området, t ex kring tidig musikträning och utveckling av kunskaps- och känslomässig intelligens hos barn, kring sambandet mellan kulturaktiviteter och hälsa i den yrkesarbetande befolkningen och hos de äldre.

 

Kultur för hälsa Statens folkhälsoinstitut 2005

En samling exempel från forskning och praktik. Baserat på de nationella folkhälsomålen och kulturens roll i det.

 

Kultur och hälsa Socialmedicinsk tidskrift 2010:87 

Temanummer av Socialmedicins tidskrift med artiklar som berör olika aspekter av kultur och hälsa. 

 

Forskning om kultur och hälsa Vetenskapsrådet 2012

Det räcker inte att säga att kultur är bra för hälsan. Vi måste svara på hur – hur ska man göra, konkret? Här presenteras nio forskningsprojekt som spänner över estetiska ämnen, psykologi, sociologi, antropologi och folkhälsovetenskap. Alla handlar om just kultur och hälsa.

 

Möten Musik Mångfald: Perspektiv på musikterapi. Anci Sandell, Ingrid Hammarlund, Anna-Karin Kuuse, Linn Johnels (red.)

En antologi om musikterapi som riktar sig till alla som är intresserade av musik och hälsa samt hur musik kan användas i hälsobefrämjande syfte.

 

Body and Emotion: The Aesthetics of Illness and Healing in the Nepal Himalayas Robert R. Desjarlais

Denna monografi är en studie av relationen mellan kultur och känslomässigt lidande, en undersökning av de kulturella krafterna som påverkar, känner till och läker allvarlig smärta och sjukdom.

 

Kulturhälsoboxen. 6 böcker om kulturens plats i vården och egenvården Eva Bojner Horwitz (red.)

Kulturhälsoboxen innehåller sex böcker om kultur och hälsa som representerar de olika kulturhälsoområdena dans, musik, teater, film, bild och stillhet. Boxen innehåller också Kulturpalettboken som sammanfattar resultatet från forskningsprojektet ”Kulturpaletten på vårdcentraler”.

 

Kultur för hälsans skull Eva Bojner Horwitz

Forskning visar att hjärnans formbarhet kan påverkas när vi upplever kultur. I boken förklarar författaren hur olika kulturella aktiviteter påverkar kroppen och hur ett förändrat medvetande ökar livskvaliteten.

 

Music and public health – An empirical study of the use of music in the daily life of adult Danes and the health implications of musical participation Ola Ekholm, Knud Juel och Lars Ole Bonde

En empirisk studie gjord i Danmark om musikens påverkan på hälsan.