Hoppa till huvudinnehåll

Musikens goda inverkan inom demensvården

Musiktrappa
Studier visar att insatser med musik inom demensvården kan minska symtom som depression och ge ökad livskvalitet. Det framgår i en översikt som SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering har gjort av området.

I den systematiska översikten som SBU har genomfört framgår att återkommande terapeutisk musikaktivitet för personer med demenssjukdom kan dämpa depressiva symtom och andra beteenden som är svåra för omgivningen att hantera. På kort sikt förbättras upplevt välbefinnande och livskvalitet hos målgruppen, medan man inte sett samma effekt på upprördhet, aggressivitet och tankeförmåga. Det vetenskapliga underlaget är inte tillräckligt för att säga något om den långsiktiga effekten av behandlingen.

Musik är ett huvudinslag i de insatser som har ingått i översikten och musikaktiviteterna har ägt rum på vård- och omsorgsboenden eller sjukhus med deltagare med varierande grad av demenssjukdom. De musikbaserade insatserna som ingått i studien är av värde för att öka trivsel, välbefinnande och stimulera minnet och kommunikation. Dock påpekas att metoden inte passar alla och att lämpligheten får avgöras utifrån individens intressen inom ett personcentrerat arbetssätt men att musik kan vara ett komplement till övrig vård och behandling för personer med demens.

SBU har utgått från en översikt gjord av Cochrane, dvs. den organisation som har i uppdrag att underlätta för vetenskapligt förankrande ställningstaganden inom hälso- och sjukvården. I denna påpekas att det är viktigt att följa fältets framväxt för att få mer kunskap om kostnadseffektiva och hälsofrämjande metoder i vården och omsorgen av personer med demens.

 

Läs mer om SBU:s systematiska översikt här