Hoppa till huvudinnehåll
Diarienummer
AKTNR 116783-118062

Äldreomsorg

Statens folkhälsoinstitut har tagit fram fyra hörnpelare för vad som krävs för ett gott åldrande. Dessa är social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor. Hörnpelarna är lika viktiga sett ur ett förebyggande perspektiv, men också för äldrevårdens dagliga arbete. Genom att inkludera kulturaktiviteter på träffpunkter och aktivitetscentrum men också i äldreomsorgens vardag kan personalen få ytterligare verktyg i arbetet med att ge de äldre en god livskvalitet.

Kulturen kan beställas till avdelningen och ge rika upplevelser eller ingå i erbjudna aktiviteter som körsång, teatergrupp, skrivarcirkel, besök på museum eller film- och bildskapande. Men den kan också användas som ett praktiskt arbetsverktyg, särskilt vad gäller personer som drabbats av demens som bär på en stor oro. Behovet kan vara stort av att hitta sätt att nå fram och då är musik, sång, lek och rörelse bra redskap (se mer under Demensvård). Med individen i fokus tillämpas ett personcentrerat arbetssätt och kulturinsatserna bidrar till att äldre kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Sådana insatser bidrar också till att arbeta in äldreomsorgens lagstadgade värdegrund.

Det är också betydelsefullt att hitta sätt att följa upp kulturaktiviteter och den effekt insatserna har på de äldre till exempel i genomförandeplaner och verksamhetsplanen. På så vis undviker man att kulturen inte hamnar vid sidan av det ordinarie omvårdnadsarbetet. Att arbeta strukturerat med kultur kan bidra till ökad trivsel även för medarbetarna och vara ett medel för vid rekrytering av personal.

En inspirerande verksamhet är Tre stiftelser i Göteborg som arbetar med det friska i människa, det vill säga utgår ifrån ett salutogent perspektiv